Kwaliteit, dossier en privacy

 

Kwaliteit

Psychologiepraktijk Nijhuis is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen en zorggroep Psywijzer en verbindt zich aan hun reglementen en ethische (beroeps)codes.

                                  

 

Op 3 november 2020 is de praktijk gevisiteerd door de Landelijke vereniging van vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en voldoet de praktijk volledig aan de kwaliteitscriteria van de LVVP. Om de kwaliteit te waarborgen wordt deelgenomen aan verschillende intervisiegroepen en vindt er geregeld overleg met collegae plaats.

Voor certificaat klik hier:                lvvp-visitatielogo

 

Per 1-1-2017 is het voor iedere ggz-instelling en vrijgevestigde ggz-praktijk verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. In het kwaliteitsstatuut worden de werkprocessen van de instelling of praktijk beschreven. Het kwaliteitsstatuut maakt inzichtelijk op welke wijze de instelling of praktijk voldoet aan een aantal door de overheid vastgestelde minimale eisen. U kunt hier het kwaliteitsstatuut van de praktijk inzien: kwaliteitsstatuut

 

Ketenzorg in de regio

Psychologiepraktijk Nijhuis is aangesloten bij PRO-RCH, een samenwerkingsverband tussen huisartsen en BasisGGZ en SGGZ-praktijken in de regio.

 

Beroepscode

Het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), heeft een beroepscode ontwikkeld. Deze code is leidend in het werk. De psycholoog dient zich integer, respectvol, deskundig en verantwoordelijk te gedragen.

 

Dossier en privacy

Er bestaan wetten waarmee uw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit zijn de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WBGO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ik werk volgens de beroepscode en richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Uw gegevens vallen onder de privacywet. U kunt hier het privacystatement van de praktijk inzien: privacystatement

Alle informatie die u geeft is vertrouwelijk. Er mag geen informatie aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming. Alleen indien u uitdrukkelijk toestemming geeft kan er informatie uitgewisseld worden bijvoorbeeld met een bedrijfsarts. Aan het begin en/of einde van onze gesprekken krijgt uw huisarts, met uw toestemming, schriftelijk bericht over uw behandeling. Hierin staat een beschrijving van de behandeling en de behaalde resultaten. Als u dat liever niet wilt kunt u dat onderaan aangeven.

Uw dossier wordt na afsluiten van de behandeling 15 jaar bewaard. Wilt u uw dossier eerder laten vernietigen dan kunt u hiertoe een schriftelijk verzoek indienen.

 

Verstrekking gegevens: DIS en ROM

Psychologen zijn wettelijk verplicht om informatie te verstrekken aan het DIS, een centraal orgaan dat informatie verzamelt over de GGZ. Onder deze informatie vallen algemene gegevens (eerste vier cijfers van de postcode, landcode, geboortejaar en geslacht) en de diagnose waarvoor u in behandeling bent geweest. U kunt bezwaar maken tegen het opslaan van uw gegevens door het tijdens de eerste afspraak tekenen van een privacyverklaring.

Om het verloop van de behandeling nauwkeurig te kunnen volgen, zijn ggz-aanbieders sinds 2017 wettelijk verplicht om hun cliënten vragenlijsten in te laten vullen. Dit heet Routine Outcome Measurement (ROM). Ik zal u aan het begin, soms tussentijds en aan het eind van de behandeling vragen om digitaal zo’n vragenlijst in te vullen. Deze informatie komt in uw dossier. Er is een landelijke organisatie die deze ROM-resultaten van alle ggz-aanbieders in Nederland met elkaar vergelijkt. De praktijk is verplicht deze gegevens aan te leveren (anoniem).  Als u niet wilt dat dit gebeurt kunt u hier tijdens de eerste afspraak bezwaar tegen maken via het tekenen van een privacyverklaring.

 

Volgende onderwerp op deze site:
Klachtenregeling