Praktisch

U kunt zich met of zonder verwijzing van uw huisarts aanmelden voor therapie of coaching. Als u voor vergoeding van therapie door uw zorgverzekeraar in aanmerking wilt kunnen komen dient u bij het eerste gesprek een verwijsbrief van uw huisarts te overhandigen.

Aanmelding
Bij uw aanmelding krijgt u een intakeformulier met het verzoek het formulier ingevuld mee te nemen naar het eerste gesprek. Tevens dient u bij het eerste gesprek een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben zodat middels uw Burgerservicenummer (BSN) uw identiteit kan worden vastgesteld. Dit is sinds 2008 verplicht.

Intakegesprek
De behandeling start met één of twee intakegesprekken. In de intakegesprekken worden uw klachten, uw persoonlijke situatie en uw hulpvraag in kaart gebracht en wordt een behandelovereenkomst ondertekend. In de behandelovereenkomst staan een aantal afspraken die worden gemaakt voor een goede samenwerking. Afhankelijk van de ernst van de problematiek wordt na de intake voor een prestatietraject (product) gekozen.

U wordt gevraagd aan het begin en einde van uw behandeling een vragenlijst in te vullen (Routine Outcome Monitoring= ROM) om het effect van de behandeling te meten. De praktijk is verplicht deze gegevens aan de leveren aan de Stichting Benchmark Gegevens via de Stichting Vrijgevestigden ROMmen. De gegevens zijn niet naar individuen herleidbaar.svr-logo

Daarnaast zijn vanaf 2014 alle psychologen in geval van verzekerde zorg verplicht bepaalde gegevens aan te leveren aan het DBC Informatie Systeem (DIS). Dit is een landelijk informatiesysteem met bepaalde gegevens van zorgaanbieders en hun cliënten. De data worden gebruikt voor uitvoering van wettelijke taken. Als u niet wilt dat dit gebeurt kunt u hier bezwaar tegen maken via het invullen van een privacyverklaring.

Behandelplan
Na de intakegesprekken wordt samen met u een behandelplan opgesteld. Hierin worden uw klachten vastgelegd, de doelen die u wilt bereiken, hoe aan de doelen gewerkt gaat worden (methode) en wanneer de behaalde resultaten worden geevalueerd. Na het bespreken van het behandelplan, wordt na uw instemming, gestart met de behandeling.

Gesprekken
De behandelgesprekken duren circa 45 minuten. Indien u een EMDR-behandeling krijgt kan dit oplopen tot 90 minuten. De frequentie en planning van de gesprekken wordt in overleg met u bepaald maar zijn vaak wekelijks of tweewekelijks. Afhankelijk van uw hulpvraag kunnen gesprekken met een langere tussentijd worden ingepland. Tijdens de behandeling zal u regelmatig gevraagd worden om thuis opdrachten of oefeningen te doen of iets te lezen.

Einde van de behandeling
Aan het einde van de behandeling krijgt uw huisarts, met uw toestemming, schriftelijk bericht over uw behandeling. Hierin staat een korte beschrijving van de behandeling en de behaalde resultaten. Als u dat liever niet wilt kunt u dat op de behandelovereenkomst aangeven.

Volgende onderwerp op deze site:
Aanmelding